عنوان :صنعت ساختمان
تاريخ:۱۳ تا ۱۶ شهریور
محل برگزاري:سایت همدان
برگزارکننده:خانم اشرف
راه هاي ارتباط:۰۸۱۳۲۵۴۶۷۴۳

#

اشتراک این خبر در :