یف شهر تلفن نمابر پست الکترونیک وب سایت
۱ شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق (کرمان) ۰۳۴-۳۲۴۷۶۷۳۳ ۰۳۴-۳۲۴۷۶۵۹۳ www.kermanfair.com
۲ نمایشگاه بین المللی اصفهان ۲۶۰۶۶۰۵(۰۳۱۱) ۲۶۱۱۶۰۴(۰۳۱۱)  – www.isfahanfair.ir
۳ نمایشگاه بین المللی ارومیه www.urmiafair.com
۴ نمایشگاه بین المللی اردبیل ۵۵۱۴۷۴۰(۰۴۵۱) ۵۵۱۴۷۴۰(۰۴۵۱)  – www.ardabilfair.ir
۵ نمایشگاه بین المللی اراک ۴۱۳۰ ۵۴۰(۰۸۶۱) ۵۴۰۴۱۳۰(۰۸۶۱)  – www.arak-fair.com
۶ نمایشگاه بین المللی اهواز ۳۳۷۲ ۳۷۶(۰۶۱۱) ۳۳۷۲ ۳۷۶(۰۶۱۱)  – www.ahwazfair.net
۷ نمایشگاه بین المللی بوشهر ۴۵۵۳۳۴۵-۹(۰۷۷۱) ۴۵۵۳۳۵۰(۰۷۷۱) info@busheh-fair.com www.bushehr-fair.com
۸ نمایشگاه بین المللی تبریز ۶۳۷۳۸۵۱ (۰۴۱۱) ۶۳۷۳۸۵۰(۰۴۱۱)  – www.tabrizfair.ir
۹ نمایشگاه بین المللی رشت ۶۶۹۰۹۵۴-۷(۰۱۳۱) ۶۶۹۰۹۸۹(۰۱۳۱)  – www.rashtfair.com
۱۰ نمایشگاه بین المللی شیراز ۶۲۰۰۰۴۵(۰۷۱۱) ۶۲۰۰۰۴۷(۰۷۱۱) www.farsfair.ir
۱۱ نمایشگاه بین المللی شهر کرد
۱۲ نمایشگاه بین المللی قزوین ۳۳۶۲۵۳۰(۰۲۸۱)  ۳۳۶۲۵۳۵(۰۲۸۱)  – www.qifc.ir
۱۳ نمایشگاه بین المللی
کرمانشاه
 ۸۳۷۱۰۳۳(۰۸۳۱) ۸۳۷۱۰۳۳(۰۸۳۱) www.krfair.ir
۱۴ نمایشگاه بین المللی کیش  ۴۴۲۱۵۷۱(۰۷۶۴) ۴۴۲۱۰۴۷(۰۷۶۴) www.kishfair.com
۱۵ نمایشگاه بین المللی کاسپین (زنجان) ۲۲۹۰۲۸۷۸-۹ ۲۲۹۰۲۷۹۸ info@caspianieco.com www.caspianieco.com
۱۶ نمایشگاه بین المللی مشهد  ۵۰۱۳۰۰۰(۰۵۱۱)  ۵۰۱۸۰۰۰(۰۵۱۱) www.expo.ir
۱۷ نمایشگاه بین المللی همدان  ۲۵۴۸۶۸۵(۰۸۱۱) ۲۵۴۸۶۸۵(۰۸۱۱)  – www.hamedanfair.ir
۱۸ نمایشگاه بین المللی یزد ۷۲۵۹۰۳۴(۰۳۵۱) ۷۲۵۹۰۳۴(۰۳۵۱)  –
۱۹ نمایشگاه بین المللی کردستان ۳۲۴۷۱۱۳(۰۸۷۱)
۳۲۹۱۳۶۶-۷
۳۲۴۹۰۲۳(۰۸۷۱) kurdfair@yahoo.com www.kurdfair.ir
۲۰ نمایشگاه بین المللی گلستان ۳۲۶۴۰۶۰۰(۰۱۷) ۳۲۶۴۰۶۶۴(۰۱۷) info@golestanexpo.ir www.golestanexpo.ir
۲۱ نمایشگاه های دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی ۴۵۳۵۹۴۰۰-۶(۰۴۴) ۴۵۳۵۹۴۰۰-۶(۰۴۴) www.ieowao.com
#